e

Herska­pe­lig fest­sal

80 sittende gjes­ter, 100 stående

fra 8000,- for private arran­ge­men­ter

Fest­sa­len er en sal som kan benyt­tes til arran­ge­men­ter for opptil 80 sittende, eller 100 stående gjes­ter. Salen egner seg hoved­sa­ke­lig til private arran­ge­men­ter som 40-årsda­ger, konfir­ma­sjo­ner, minne­stun­der eller bryl­lup, men kan også benyt­tes som et større møte­rom, konfe­ranse eller til årsmø­ter i herska­pe­lige omgi­vel­ser.

dette er inklu­dert i leien

Kjøk­ken

Garde­robe

Piano

Glass, tallerk­ner og bestikk

Toalet­ter

Lerret og projek­tor

Bord og stoler

Mulig­het til å ta med egen mat og drikke

prak­tisk infor­ma­sjon om loka­let

Tekniske spesi­fi­ka­sjo­ner (kommer)

Plan­teg­ning (kommer)

Ønsker du å leie dette loka­let?

Ta kontakt for å sjekke tilgjen­ge­lig­het og motta et tilbud.