e

Film på Stabekk

Kultur­huset Stabekk Kino byr på gode film­opp­le­vel­ser i unike omgi­vel­ser. Våre film­klub­ber presen­te­rer et variert kino­pro­gram i tillegg til våre ulike film­ar­ran­ge­men­ter som «Film i sofaen»; en program­se­rie hvor sentrale film­folk invi­te­res til en samtale om seg selv og sin film­kar­riere, senior­kino, film­burs­da­ger og kort­film­vis­nin­ger.

Stabekk film­klubb

Stabekk Film­klubb har visnin­ger ca. hver andre onsdag kl. 20:00 i vår kino­sal. Det arran­ge­res «film­kafé» en halv­time før filmen star­ter, hvor det serve­res kaffe og vafler. Før filmen gis det en intro­duk­sjon på mellom fem og ti minut­ter om spesi­elle aspek­ter ved filmen, regis­sø­ren, og/eller innspil­lin­gen. Stabekk Film­klubb hadde sin første film­vis­ning; «Baraka» for en nesten full­satt kino­sal 24.11.99, og feiret 20 år høsten 2019. Dette ble markert med 8 ønske­re­pri­ser.

Kommende visnin­ger

9. septem­ber – Trost i taklampa (1955)

16. septem­ber – Now Voya­ger (1942)

7. okto­ber – Fran­ces (1982)

21. okto­ber – Spio­nen (2019)

Pris på medlem­skap: 100,-
Pris på billett: 50,-

Oslo Spiri­tu­elle Film­klubb

Oslo Spiri­tu­elle har visnin­ger utvalgte lørda­ger i vår kino­sal.
Film­klub­ben ble stif­tet 6.oktober 2004 og hadde sin første offent­lige visning 4. desem¬ber samme år i Filmens Hus. l løpet av klub­bens andre år ble det regist­rert over 400 medlem­mer og det var også det året klub­ben mottok utmer­kel­sen “Årets Klubb” fra Norsk Film­klubb­for­bund. Med “spiri­tu­ell film“ menes filmer som stimu­le­rer til etter­tanke, undring og som inspi­re­rer og åpner nye dører hos tilskue­ren.

Kommende visnin­ger

Program for høsten 2020 kommer

Pris på billett: 100,-

Stabekk ungdoms­film­klubb

Stabekk ungdoms­film­klubb har visning en tirs­dag i måne­den.
Filmen star­ter kl. 19:00, og film­ka­feen er åpen fra kl. 18:00.

Kommende visnin­ger

Program for høsten 2020 kommer

Pris på medlem­skap: 50,-
Pris på billett: 25,- (for medlem­mer)

Film­kon­sep­ter

Kultur­huset Stabekk Kino har flere film­kon­sep­ter, og er stadig på jakt etter de gode film­opp­le­vel­sene. Har du ett film­kon­sept du gjerne vil reali­sere? Ta kontakt!

Film i sofaen

Skue­spil­lere, regis­sø­rer og produ­sen­ter invi­te­res til en samtale om seg selv og sin karriere. Etter samta­len vises en film fra karrie­ren til vår gjest.

Kommende visnin­ger

Program kommer

Kort­film­søn­dag

Oppdag hva den fantas­tiske kort­film­ver­de­nen har å by på! Utvalgte sønda­ger invi­te­rer Kultur­huset Stabekk Kino til kort­film­søn­dag og film­kafé.

Kommende visnin­ger

Program kommer

Kino­burs­dag

Invi­ter til en artig og litt anner­le­des burs­dags­fei­ring i vår kino­sal. Vi skred­der­syr arran­ge­men­tet etter dine behov.