e

Kino­sal og foaje 

96 faste sitte­plas­ser, total kapa­si­tet 180

fra 3500,- for private arrangementer

Kino­sa­len har 96 faste sitte­plas­ser, med en maks­ka­pa­si­tet på 150 personer. Salen kan benyt­tes til både private og offent­lige filmvisninger/arrangementer, barne­burs­da­ger, debat­ter, fore­drag, boklan­se­rin­ger, teater­fore­stil­lin­ger og konser­ter. Foajeen er inklu­dert når du leier kino­sa­len vår, men det er også mulig å leie foajeen alene til mindre intime arran­ge­men­ter som litte­ra­tur­kvel­der eller slam­poesi. Merk at dette er et åpent lokale, og det er derfor ikke mulig å arran­gere lukkede selskaper. 

dette er inklu­dert i leien 

Foaje

Kino­ler­ret

Flygel

Lys og lyd

Projek­tor

Scene­gulv

prak­tisk infor­ma­sjon om lokalet 

Tekniske spesi­fi­ka­sjo­ner (kommer)

Plan­teg­ning (kommer)

Ønsker du å leie dette lokalet? 

Ta kontakt for å sjekke tilgjen­ge­lig­het og motta et tilbud.