e

Kultur­huset Stabekk Kino 

Kultur­huset Stabekk Kino er et samlings­sted for kultu­rell akti­vi­tet i Østre Bærum, og har fungert som et lokalt kultur­hus siden kinoen ble lagt ned i 1997. Formå­let er primært å gi rom for lokale kultur­ak­tø­rer, forenin­ger, orga­ni­sa­sjo­ner, grup­per og personer som kan bidra til at virk­som­he­ten preges av en klar film­pro­fil og stor varia­sjon i øvrige kultu­relle akti­vi­te­ter. I tillegg til å være et hus for formid­ling av kultur, brukes loka­lene våre til øvings­rom for lokale aktø­rer innen­for teater, dans og yoga, og leies ut til både åpne og private arran­ge­men­ter. Bygget eies av Bærum kommune, mens virk­som­he­ten drives av Kultur­huset Stabekk Kinos Brukerforening. 

Et histo­risk bygg 

fra 1926 

Stabekk Kino, Bærums første kino­sal ble tegnet av arki­tekt Eilif Arne­berg og stod ferdig i 1926. I 1997 beslut­tet kommune­sty­ret i Bærum å legge ned den kommu­nale kino­drif­ten. I lokal­mil­jøet var det et sterkt ønske om at huset skulle bli et samlings­sted. Det ble derfor frem­met en sak i formann­ska­pet om at Stabekk Kino burde bli et lokalt kultur­hus. Formann­ska­pet vedtok at det skulle etab­le­res et bruker­styre med repre­sen­tan­ter fra lokale vel og kultur­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Med dette vedta­ket var Kultur­huset Stabekk Kino etablert.