e

Korona­vi­rus // Covid-19

Kultur­huset Stabekk Kino avly­ser alle sine arran­ge­men­ter og akti­vi­te­ter fra 13. mars til 15. juni for å kunne bidra til den nasjo­nale dugna­den. Alle som har kjøpt billet­ter til arran­ge­men­ter kan ta kontakt på post@stabekkino.no for nærmere infor­ma­sjon angå­ende refu­sjon. I mellom­ti­den, ta vare på hver­andre. Vi ser frem til å kunne åpne dørene igjen, og lage gode film- og kultur­til­bud på Stabekk. Det vil fort­satt være mulig med befa­rin­ger.

Kultur­huset Stabekk Kino er et samlings­sted for kultu­rell akti­vi­tet i Østre Bærum, og har fungert som et lokalt kultur­hus siden kinoen ble lagt ned i 1997. Formå­let er primært å gi rom for lokale kultur­ak­tø­rer, forenin­ger, orga­ni­sa­sjo­ner, grup­per og personer som kan bidra til at virk­som­he­ten preges av en klar film­pro­fil og stor varia­sjon i øvrige kultu­relle akti­vi­te­ter. I tillegg til å være et hus for formid­ling av kultur, brukes loka­lene våre til øvings­rom for lokale aktø­rer innen­for teater, dans og yoga, og leies ut til både åpne og private arran­ge­men­ter. Bygget eies av Bærum kommune, mens virk­som­he­ten drives av Kultur­huset Stabekk Kinos Bruker­for­ening.

Et histo­risk bygg

fra 1926

Stabekk Kino, Bærums første kino­sal ble tegnet av arki­tekt Eilif Arne­berg og stod ferdig i 1926. I 1997 beslut­tet kommune­sty­ret i Bærum å legge ned den kommu­nale kino­drif­ten. I lokal­mil­jøet var det et sterkt ønske om at huset skulle bli et samlings­sted. Det ble derfor frem­met en sak i formann­ska­pet om at Stabekk Kino burde bli et lokalt kultur­hus. Formann­ska­pet vedtok at det skulle etab­le­res et bruker­styre med repre­sen­tan­ter fra lokale vel og kultur­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Med dette vedta­ket var Kultur­huset Stabekk Kino etab­lert.