e

VELKOMMEN TIL
EN NY HØST 

Aktu­elt program:

28 

November 

Adventsjazz

kl 18:00 – 20:30
Advents­jaz­zen fyller 20 år! 

04 

December 

Et årsverk 2021

Et årsverk 2021
Tradi­sjons­rike “Et årsverk” går av stabe­len første helgen i desember. 

17 

December 

Juleopera

Juleopera
Jule­sang og jule­stem­ning på Stabekk – Vi synger de vakreste jule­san­ger og arier og sørger for musi­kalsk julestemning! 

utleie av lokaler 

Kultur­huset Stabekk Kino leier ut til konser­ter, teater­pro­duk­sjo­ner, filmvisninger/arrangementer, debat­ter, semi­na­rer, konfe­ran­ser og private arran­ge­men­ter som bryl­lup, konfir­ma­sjo­ner, jobb­fes­ter og person­lige jubi­leer i våre to saler. Vi leier også ut møterom. 

Fest­sal

Fest­sa­len kan benyt­tes til arran­ge­men­ter for opptil 80 sittende, eller 100 stående gjes­ter. Salen egner seg hoved­sa­ke­lig til private arran­ge­men­ter som jubi­leum, konfir­ma­sjo­ner, minne­stun­der eller bryl­lup, men kan også benyt­tes som et større møte­rom, konfe­ranse eller til årsmø­ter i herska­pe­lige omgivelser.

Kino­sal

Kino­sa­len har 96 faste sitte­plas­ser, med en maks­ka­pa­si­tet på 150 personer. Salen kan benyt­tes til både private og offent­lige filmvisninger/arrangementer, barne­burs­da­ger, debat­ter, fore­drag, boklan­se­rin­ger, teater­fore­stil­lin­ger og konserter.

Foaje

Foajeen er inklu­dert når du leier kino­sa­len vår, men det er også mulig å leie foajeen alene til mindre intime arran­ge­men­ter som litte­ra­tur­kvel­der eller slam­poesi for opptil xx personer. Merk at dette er et åpent lokale, og det er derfor ikke mulig å arran­gere lukkede selskaper.

Om kultur­huset stabekk kino 

Kultur­huset Stabekk Kino er et samlings­sted for kultu­rell akti­vi­tet i Østre Bærum, og har fungert som et lokalt kultur­hus siden kinoen ble lagt ned i 1997. Formå­let er primært å gi rom for lokale kultur­ak­tø­rer, forenin­ger, orga­ni­sa­sjo­ner, grup­per og personer som kan bidra til at virk­som­he­ten preges av en klar film­pro­fil og stor varia­sjon i øvrige kultu­relle akti­vi­te­ter. I tillegg til å være et hus for formid­ling av kultur, brukes loka­lene våre til øvings­rom for lokale aktø­rer innen­for teater, dans og yoga, og leies ut til både åpne og private arran­ge­men­ter. Bygget eies av Bærum kommune, mens virk­som­he­ten drives av Kultur­huset Stabekk Kinos Brukerforening. 

Abon­ner på vårt nyhetsbrev 

Få infor­ma­sjon om kommende fore­stil­lin­ger og arrangementer 

Ved å skrive inn e‑postadressen din under og klikke på “Send meg nyhets­brev” samtyk­ker du til at vi sender deg infor­ma­sjon om nye arran­ge­men­ter og tilbud og at vi bruker e‑postadressen din til dette.