e

Utleie

Kultur­huset Stabekk Kino leier ut til konser­ter, teater­pro­duk­sjo­ner, filmvisninger/arrangementer, debat­ter, semi­na­rer, konfe­ran­ser og private arran­ge­men­ter som bryl­lup, konfir­ma­sjo­ner, jobb­fes­ter og person­lige jubi­leer i våre to saler. Vi leier også ut møte­rom.

Ta gjerne kontakt for befa­ring eller book­ing av våre lokaler. Lokale kultur­ak­tø­rer får diffe­ren­si­erte leie­pri­ser.

fest­sal

80 sittende gjes­ter, 100 stående

Fest­sa­len er en sal som kan benyt­tes til arran­ge­men­ter for opptil 80 sittende, eller 100 stående gjes­ter. Salen egner seg hoved­sak­lig til private arran­ge­men­ter som 40-årsda­ger, konfir­ma­sjo­ner, minne­stun­der eller bryl­lup, men kan også benyt­tes som et større møte­rom, konfe­ranse eller til årsmø­ter i herska­pe­lige omgi­vel­ser.

dette er inklu­dert i leien

Kjøk­ken

Garde­robe

Piano

Glass, tallerk­ner og bestikk

Toalet­ter

Lerret og projek­tor

Bord og stoler

Mulig­het til å ha med egen mat og drikke

Pris: fra 8.000,- for private arran­ge­men­ter

kino­sal og foaje

96 faste sitte­plas­ser, total kapa­si­tet 150

Kino­sa­len har 96 faste sitte­plas­ser, med en maks­ka­pa­si­tet på 150 personer. Salen kan benyt­tes til både private og offent­lige filmvisninger/arrangementer, barne­burs­da­ger, debat­ter, fore­drag, boklan­se­rin­ger, teater­fore­stil­lin­ger og konser­ter. Foajeen er inklu­dert når du leier kino­sa­len vår, men det er også mulig å leie foajeen alene til mindre intime arran­ge­men­ter som litte­ra­tur­kvel­der eller slam­poesi. Merk at dette er et åpent lokale, og det er derfor ikke mulig å arran­gere lukkede selska­per.

dette er inklu­dert i leien

Foaje

Kino­ler­ret

Flygel

Lys og lyd

Projek­tor

Scene­gulv

Pris: fra 3.500,- for private arran­ge­men­ter

Leie hele huset

Ønsker du å leie hele huset for et større arran­ge­ment er det også mulig. Ta kontakt for å sjekke tilgjen­ge­lig­he­ten og motta ett tilbud. Pris fra: 11000,-